INFO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy, iż:

/administrator/ Administratorem Państwa danych osobowych jest „Activ” Paweł Chruszcz  z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Piaskowej 19 (dalej również jako „Activ” Biuro Nieruchomości);

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

/cel przetwarzania/ Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;

/odbiorcy danych/ Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby, zainteresowane nabyciem, zbyciem, najmem czy też wynajmem nieruchomości oraz inne podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości. W tym celu Państwa dane są przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami „Activ” Biuro Nieruchomości w zakresie niezbędnym do skojarzenia stron transakcji i doprowadzenia do jej finalizacji. Nie planujemy przekazania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości;

/okres/ Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości (np. konieczność wystawienia dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa czy też tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne „Activ” Biuro Nieruchomości), z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

/uprawnienia/ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: pawel@activ.boleslawiec.pl.;

/skarga/ Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

/warunek wykonania umowy/ Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości;

/profilowanie/ Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, w celu przygotowania odpowiednich ofert.